E8 MATEMATYKA CZWARTEK 17:00-18:30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGMwZjU2ZjItNWRiNC00ZTExLWExZWMtZGVjOTJlOTllOTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d
 
E8 MATEMATYKA CZWARTEK 18:40-20:10
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYyYmQxYTctN2NjNC00ZGVlLWEzNDYtNTc5OGYxY2E2Mjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d
LINKI NA LEKCJE ZDALNE W PRZYPADKU KWARANTANNY
14 października 2021

ODWIEDŹ NAS

ul. Teodora Śliwińskiego 10/4

81-198 Pogórze - Osiedle Morskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@laboratoriumedukacji.pl

+48 731 509 200