WEBINARY dla naszych ósmoklasistów - start o godzinie 20:00 każdego z niżej wymienionych dni :) 

10.05.2022 - j.polski
11.05.2022 - matematyka
12.05.2022 - j.angielski

oraz

17.05.2022 - j.polski
18.05.2022 - matematyka
19.05.2022 - j.angielski

 

LINK: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBlZjlkZDYtZWE2Zi00NzdhLTljZmYtZmMyMDhlMDQ0YjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d

OSTATNIA PROSTA - webinary dla naszych ósmoklasistów
05 maja 2022

ODWIEDŹ NAS

ul. Teodora Śliwińskiego 10/4

81-198 Pogórze - Osiedle Morskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@laboratoriumedukacji.pl

+48 731 509 200